info@hbc.nu | 033-12 12 42 | Boka Online

Klimakterie/Inkontinensmottagning

Klimakterie/Inkontinensmottagning

Varmt välkommen till vår Inkontinens- och Klimakteriemottagning. Vi arbetar både med att förebygga och behandla problematik kopplade till kvinnohälsa. Ansvarig för denna typ av besök är Lena Rindner.

Lena Rindner är medicine doktor i allmänmedicin, distriktsköterska med specialistkompetens inom klimakteriehälsa och inkontinens, hjärtsköterska och KBT-terapeut. Disputerat vid Göteborgs Universitet 2021 i ämnet klimakteriet och kvinnors hälsa. Avhandlingen med titeln “Women’s health in midlife – a person-centered approach in primary care -effects on mental, somatic, and urogenital symptoms, and quality of life” har fått stor uppmärksamhet nationellt och internationellt. Avhandlingen och  forskningsresultaten har även uppmärksammas i Socialstyrelsens senaste rapport 2021 om ”Vård och behandling vid klimakteriebesvär i primärvården samt i den gynekologiska specialistvården”. Deltagit i ”Klimakteriepodden” avsnitt 194. Arbetat inom primvården i över 30 år främst med samtal inom psykisk ohälsa, hjärta-kärl/hypertoni, inkontinens, demensutredningar och klimakteriehälsa. Idag arbetar Lena främst som forskare med forskningsprojekt, handledning, verksamhetsutveckling samt föreläsningar, utbildning och personlig rådgivning inom klimakteriet och inkontinens.

Boka Online

HBC Klimakterie- och inkontinensmottagning

Vi erbjuder besök med medicinsk profession för kvinnor som önskar rådgivning kring klimakteriesymptom och behandlingar för bättre hälsa. Ett besök hos en leg. distriktsköterska Lena Rindner med specialkompetens inom klimakteriet och inkontinens. Vi tittar på var du är i klimakteriet, vilka symtom du har och hur allvarliga symtom du upplever och om behandlingsalternativ.

Referenser och länkar

Avhandling: Women’s health in midlife – a person-centered approach in primary care -effects on mental, somatic, and urogenital symptoms, and quality of life.

Uppmärksamhet kring primärvårdsforskning om kvinnor i klimakteriet – fou-primarvard (vgregion.se)

Lena Rindner – Bättre hälsa i klimakteriet med kunskap och stöd

Vård och behandling vid klimakteriebesvär i primärvård samt i den gynekologiska specialitstvården

“Att få rådgivning om klimakteriet av kunnig vårdpersonal bör vara en självklarhet för alla kvinnor. Vårt mål är att förbättra och öka kunskapen om hur symtom, hälsa och livssituation påverkar livskvalitet för kvinnan.”

Besökstyp

 • Klimakterierådgivning 45 minuter 900 kr
 • Rådgivning inkontinens 30 min 500 kr

Läs mer om dessa besökstyper nedan

Rådgivning klimakteriet

Klimakterierådgivningen utgår från en helhetssyn på symtom, livssituation och på hur det kan påverka livskvalitén och är personligt skräddarsydd med fokus på viktiga faktorer för just dig. Det kan handla om rådgivande samtal, relationer, livsstilsförändring eller östrogenbehandling. Rådgivning och samtalsstöd har visat sig som mycket hjälpsamt vid klimakteriet.

Du får:
Personlig rådgivning och samtal kring ditt mående och dina symtom samt förslag på olika behandlingsalternativ. Vi går igenom självskattningsformulär av symtom och bedömning av var du är i klimakteriet. Du får verktyg för återhämtning, balans i vardagen och livet.

Du får:
Tips och idéer hur du kan stärka ditt förhållningsätt till olika utmaningar/belastningar i vardagen som kan förbättra din livskvalitet och hälsa. Du får också medicinsk information om hur kroppen fungerar och om läkemedelsbehandling under klimakteriet.

Besöket innebär:
● Rådgivning
● Screening av symtom
● Menopausal fas
● Behandlingsalternativ
● Remiss vid behov för provtagning och andra vårdinstanser
● Förskrivning av lokalt östrogen
● FAR-recept
● Hälsoplan

Klimakterierådgivning 45 minuter nybesök

Rådgivningen kan beröra följande ämnen:

 • Definition av klimakteriet
 • Vad händer i kroppen vid klimakteriet
 • Blödningsrubbningar
 • Värmevallningar och svettningar
 • Kvinnors hjärt-hälsa
 • Humörförändringar
 • Stressrelaterad ohälsa
 • Sociala relationer
 • Sömnsvårigheter
 • Glömska
 • Lokalt östrogenbristsymtom
 • Torra slemhinnor
 • Inkontinens
 • Sexualitet och lust
 • Copingstrategier vid krav och skuld
 • Livsstilsfaktorer
 • Östrogenbehandling
 • Råd om egenvård

Klimakterierådgivning 45 minuter 900 kr

Rådgivning inkontinens

Urinkontinens – ofrivilligt urinläckage – var fjärde kvinna har besvär med någon form av urinläckage. Förekomst och svårighetsgrad ökar med ökad ålder. Nästan varannan kvinna som genomgått vaginal förlossning rapporter besvär med urinläckage 20 år efter förlossningen. Det är en felaktig uppfattning att inkontinens är en normal del av åldrandet, eller är en naturlig följd av förlossning. Urinläckage har en betydande inverkan på fysisk och psykisk hälsa. Det är en riskfaktor för sämre livskvalitet, försämrad psykisk hälsa, sämre sexuell funktion, minskat deltagande i sociala och fysiska aktiviteter, sämre sömnkvalitet samt färre graviditeter. Det finns flera typer av urininkontinens med olika grundorsaker. Första linjens behandling vid inkontinens hos kvinnor är bäckenbottenträning och i samband med och efter klimakteriet är lokal östrogenbehandling en rekommenderad behandling.

Du får:
Personlig rådgivning och samtal kring inkontinens och förslag på olika behandlingsalternativ. Rådgivningen utgår från dina behov och är personligt skräddarsydd.

Rådgivningen utgår från en helhetssyn och på hur symtomen kan påverka livskvalitén och är personligt skräddarsydd med fokus på viktiga faktorer för just dig. Urinläckage kan vara en riskfaktor för sämre livskvalitet, försämrad psykisk hälsa, sämre sexuell funktion, minskat deltagande i sociala och fysiska aktiviteter, sämre sömnkvalitet samt färre graviditeter.

Besöket innebär:
● Rådgivning
● Screening av symtom
● Behandlingsalternativ
● Remiss vid behov till andra vårdinstanser
● Förskrivning av lokalt östrogen
● Bäckenbottenträning
● FAR-recept
● Hälsoplan

Rådgivning inkontinens 30 min 500 kr

Emsella

Bäckenbottenmusklerna är det lager av muskler som stöder bäckenorganen och sträcker sig över bäckenbotten. Starka bäckenbottenmuskler ger kontroll över blåsan och tarmen. Försvagade bäckenbottenmuskler betyder att inre organ inte stöds fullt ut och man kan ha svårt att kontrollera urinblåsan.

 • EMSELLA använder elektromagnetisk energi för att leverera tusentals supramaximala sammandragningar i bäckenbottenmusklerna under en enda behandling.
 • Under en behandling sitter du FULLT PÅKLÄDD i Emsella-stolen och kan t.ex. läsa en bok.
 • EMSELLA är icke-invasiv behandling som inte är baserad på värme eller kyla. Med andra ord finns inga risker för brännskador, ärrbildning eller svullnad.

Läs mer om Emsella behandling här!

 


© Heléns Beautycenter 2022